Chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho CNVC-LĐ Tổng Công ty năm 2012

Căn cứ Chỉ thị 12/CT-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Căn cứ Nghị định 116/2007/NDD-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng an ninh và Quyết định số 389/QĐ-BQP…