Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm năm 2012

Thực hiện công văn số 1078/BGTVT-TC ngày 21/02/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc tiết giảm chi phí năm 2012 theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ. Tổng công ty đã có công văn số 403/TEDI- HĐTV ngày 29/02/2012 đăng ký thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí…

TEDI thay đổi giờ làm việc

UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh từ ngày 1-2-2012. Theo đó, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT cũng…