Công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7887:2018 Màng phản quang dùng cho biển báo đường bộ

Ngày 01/8/2018, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Quyết định số 2140/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7887:2018 Màng phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ. Tiêu chuẩn này được Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn thay thế cho TCVN 7887:2008. Nội dung thay đổi lớn nhất…

Văn bản số 8484/BGTVT-KHCN hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT

Ngày 08/4/2016, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT quy định Quy chuẩn Quốc gia về bao hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT (có hiệu lực từ ngày 01/11/2016). Trong thi gian vừa qua, việc ban hành Quy chuẩn 41:2016/BGTVT đã góp phần hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp…