Nguyễn Mạnh Hà

Kỹ sư - Phó Tổng giám đốc

nguyen-manh-ha Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÀ
Chức vụ Phó Tổng giám đốc
Trình độ Kỹ sư
Ngày năm: N/A
Giới tính: N/A
Dân tộc: N/A
Trình độ chuyên môn: N/A
Địa chỉ: N/A
Điện thoại: N/A
Email: N/A
Facebook: N/A

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Chưa có dữ liệu…

HỌC VẤN

Chưa có dữ liệu…

KINH NGHIỆM

Chưa có dữ liệu…

 

 

Đào Ngọc Vinh

Thạc sỹ - Phó Tổng Giám đốc

dao-ngoc-vinh Họ và tên: ĐÀO NGỌC VINH
Chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Trình độ Thạc sỹ
Ngày năm: N/A
Giới tính: N/A
Dân tộc: N/A
Trình độ chuyên môn: N/A
Địa chỉ: N/A
Điện thoại: N/A
Email: N/A
Facebook: N/A

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Chưa có dữ liệu…

HỌC VẤN

Chưa có dữ liệu…

KINH NGHIỆM

Chưa có dữ liệu…

 

 

Nguyễn Trung Hồng

Kỹ sư - Phó Tổng giám đốc

nguyen-trung-hong Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HỒNG
Chức vụ Phó Tổng giám đốc
Trình độ Kỹ sư
Ngày năm: N/A
Giới tính: N/A
Dân tộc: N/A
Trình độ chuyên môn: N/A
Địa chỉ: N/A
Điện thoại: N/A
Email: N/A
Facebook: N/A

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Chưa có dữ liệu…

HỌC VẤN

Chưa có dữ liệu…

KINH NGHIỆM

Chưa có dữ liệu…

 

 

Đỗ Minh Dũng

Thạc sỹ - Phó Tổng giám đốc

do-minh-dung Họ và tên: ĐỖ MINH DŨNG
Chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Trình độ Thạc sỹ
Ngày năm: N/A
Giới tính: N/A
Dân tộc: N/A
Trình độ chuyên môn: N/A
Địa chỉ: N/A
Điện thoại: N/A
Email: N/A
Facebook: N/A

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Chưa có dữ liệu…

HỌC VẤN

Chưa có dữ liệu…

KINH NGHIỆM

Chưa có dữ liệu…

 

 

Phạm Hữu Sơn

Thạc sỹ - Tổng Giám đốc

pham-huu-son Fullname: PHẠM HỮU SƠN
Position Tổng giám đốc
Level Thạc sỹ
Birthday: N/A
Gender: N/A
Ethnic: N/A
Specialized: N/A
Address: N/A
Tel: N/A
Email: N/A
Facebook: N/A