Đào Ngọc Vinh

Thạc sỹ - Ủy viên

 dao-ngoc-vinh Họ và tên: ĐÀO NGỌC VINH
Chức vụ Ủy viên
Trình độ Thạc sỹ
Ngày năm: N/A
Giới tính: N/A
Dân tộc: N/A
Trình độ chuyên môn: N/A
Địa chỉ: N/A
Điện thoại: N/A
Email: N/A
Facebook: N/A

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Chưa có dữ liệu…

HỌC VẤN

Chưa có dữ liệu…

KINH NGHIỆM

Chưa có dữ liệu…

 

 

Phùng Tiến Trung

Thạc Sỹ - Ủy viên

 a-trung-1 Họ và tên: PHÙNG TIẾN TRUNG
Chức vụ Ủy viên
Trình độ Thạc sỹ
Ngày năm: N/A
Giới tính: N/A
Dân tộc: N/A
Trình độ chuyên môn: N/A
Địa chỉ: N/A
Điện thoại: N/A
Email: N/A
Facebook: N/A

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Chưa có dữ liệu…

HỌC VẤN

Chưa có dữ liệu…

KINH NGHIỆM

Chưa có dữ liệu…

 

 

Đỗ Minh Dũng

Thạc Sỹ - Ủy viên

do-minh-dung Họ và tên: ĐỖ MINH DŨNG
Chức vụ Ủy viên
Trình độ Thạc sỹ
Ngày năm: N/A
Giới tính: N/A
Dân tộc: N/A
Trình độ chuyên môn: N/A
Địa chỉ: N/A
Điện thoại: N/A
Email: N/A
Facebook: N/A

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Chưa có dữ liệu…

HỌC VẤN

Chưa có dữ liệu…

KINH NGHIỆM

Chưa có dữ liệu…

 

 

Phạm Hữu Sơn

Thạc sỹ - Phó Chủ tịch HĐQT

 pham-huu-son Họ và tên: PHẠM HỮU SƠN
Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
Trình độ Thạc sỹ
Ngày năm: N/A
Giới tính: N/A
Dân tộc: N/A
Trình độ chuyên môn: N/A
Địa chỉ: N/A
Điện thoại: N/A
Email: N/A
Facebook: N/A

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Chưa có dữ liệu…

HỌC VẤN

Chưa có dữ liệu…

KINH NGHIỆM

Chưa có dữ liệu…

 

 

Hitoshi Yahagi

Kỹ sư - Chủ tịch HĐQT

yahagi Họ và tên: HITOSHI YAHAGI
Chức vụ Chủ tịch HĐQT
Trình độ Kỹ sư
Ngày năm: N/A
Giới tính: N/A
Dân tộc: N/A
Trình độ chuyên môn: N/A
Địa chỉ: N/A
Điện thoại: N/A
Email: N/A
Facebook: N/A

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Chưa có dữ liệu…

HỌC VẤN

Chưa có dữ liệu…

KINH NGHIỆM

Chưa có dữ liệu…