Hội nghị Người lao động TEDI năm 2014

Thực hiện công văn liên tịch số 22/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN ngày 18/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải và Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam  về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014 tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng giám đốc Tổng công ty và Ban Thường vụ…