Lễ ký kết biên bản kết quả chào bán cổ phần nhà nước thoái vốn tại TEDI cho Người lao động

Sáng ngày 28/4/2016, tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT – CTCP đã diễn ra lễ ký kết biên bản kết quả chào bán cổ phần nhà nước thoái vốn tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT – CTCP cho Người lao động. Tham dự buổi lễ ký kết có Chủ…

Tổ chức đại hội Cổ đông năm 2016 tại các doanh nghiệp có vốn đóng góp của TEDI

Thực hiện Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 25/2/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP về việc : thông qua kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016; cử người đại diện phần vốn tham gia đề cử Chủ tịch HĐQT và đề cử kiểm soát viên làm Trưởng…