Chốt danh sách cổ đông để đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại hệ thống Upcom của HNX

Công bố thông tin về việc: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại hệ thống Upcom của HNX, xem chi tiết tại đây.

Lễ ký kết Hợp đồng Nghiên cứu Khả thi Đầu tư Xây dựng Đường liên kết vùng Hòa Bình – Mộc Châu

Ngày 21/10/2021 tại Sở giao thông vận tải tình Hòa Bình, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ ký Hợp đồng Tư vấn Khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng  Đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội…