Giải trình chênh lệnh lớn hơn 10% số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệnh lớn hơn 10% số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước, xem chi tiết tại đây.