TEDI tổ chức cuộc họp “Trao đổi, chia sẻ và rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện công tác kế toán, kiểm toán trong nhóm công ty TEDI”

Ngày 15/07/2023, tại Hà Nội, Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP (TEDI) đã phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tổ chức cuộc họp trao đổi, chia sẻ và rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện công tác kế toán, kiểm toán trong nhóm công ty TEDI. Tham…