Văn bản số 8484/BGTVT-KHCN hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT

Ngày 08/4/2016, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT quy định Quy chuẩn Quốc gia về bao hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT (có hiệu lực từ ngày 01/11/2016). Trong thi gian vừa qua, việc ban hành Quy chuẩn 41:2016/BGTVT đã góp phần hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp…

Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác (TCCS 14:2016/TCĐBVN)

Ngày 27/4/2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định số 949/QĐ-TCĐBVN công bố Tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 14:2016/TCĐBVN “Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác”. Tiêu chuẩn cơ sở có hiệu lực từ ngày 27/4/2016.…