Chốt danh sách cổ đông để đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại hệ thống Upcom của HNX

Công bố thông tin về việc: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại hệ thống Upcom của HNX, xem chi tiết tại đây.