Ông Nhữ Đình Hòa

Thành viên HĐQT
(Thành viên độc lập)

Bà Đỗ Thị Phương Lan

Thành viên HĐQT
(Thành viên không điều hành)

Họ và tên: ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN Chức vụ Ủy viên Trình độ Thạc sỹ Ngày năm: N/A Giới tính: N/A Dân tộc: N/A Trình độ chuyên môn: N/A Địa chỉ: N/A Điện thoại: N/A Email: N/A Facebook: N/A   GIỚI THIỆU CHUNG Chưa có dữ liệu… HỌC VẤN Chưa có dữ liệu… KINH NGHIỆM…

Ông Mutsuya MORI

Thành viên HĐQT
(Thành viên không điều hành)

Ông Đào Ngọc Vinh

Phó chủ tịch HĐQT
(Thành viên điều hành)

  Họ và tên: ĐÀO NGỌC VINH Chức vụ Ủy viên Trình độ Thạc sỹ Ngày năm: N/A Giới tính: N/A Dân tộc: N/A Trình độ chuyên môn: N/A Địa chỉ: N/A Điện thoại: N/A Email: N/A Facebook: N/A   GIỚI THIỆU CHUNG Chưa có dữ liệu… HỌC VẤN Chưa có dữ liệu… KINH NGHIỆM…

Ông Phạm Hữu Sơn

Chủ tịch HĐQT
(Thành viên chuyên trách, không điều hành)

  Họ và tên: PHẠM HỮU SƠN Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Trình độ Thạc sỹ Ngày năm: N/A Giới tính: N/A Dân tộc: N/A Trình độ chuyên môn: N/A Địa chỉ: N/A Điện thoại: N/A Email: N/A Facebook: N/A   GIỚI THIỆU CHUNG Chưa có dữ liệu… HỌC VẤN Chưa có dữ liệu……