HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Hitoshi Yahagi

Chủ tịch

Ông Phạm Hữu Sơn

Phó Chủ tịch

Ông Đỗ Minh Dũng

Thành viên - Điều hành

Ông Phùng Tiến Trung

Thành viên - Không điều hành

Ông Đào Ngọc Vinh

Thành viên - Điều hành

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Phạm Hữu Sơn

Tổng Giám đốc

Ông Bùi Trần Long

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Minh Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đào Ngọc Vinh

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Mạnh Hà

Phó Tổng Giám đốc

BAN KIỂM SOÁT

Bà Phạm Thị Hồng Nhung

Trưởng Ban

Ông Võ Hoàng Anh

Thành viên

Ông Ngô Nam Hà

Thành viên