timeline_pre_loader
Giai đoạn I từ năm 1961 - 1978

Năm 1961

Viện Thiết kế Thủy Bộ và Viện Thiết kế Đường sắt

Năm 1962

Viện Thiết kế

Năm 1978

Viện Thiết kế giao thông và Viện Khảo sát thiết kế đường thủy
Giai đoạn II từ năm 1978 - 1982

Năm 1978

Viện Thiết kế giao thông và Viện Khảo sát thiết kế đường thủy

Năm 1982

Viện Thiết kế Giao thông vận tải
Giai đoạn III từ năm 1982 - 2004

Năm 1990

Thành lập thêm Công ty liên doanh Quốc tế APECO

Năm 1993

Công ty Khảo sát thiết kế Giao thông vận tải (TEDI)

Năm 1995

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT với 5 Công ty thành viên

Năm 2004

Cổ phần hóa các công ty thành viên Tổng Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con
Giai đoạn IV từ năm 2014 đến nay

Năm 2014

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải – CTCP