cang-vung-ang

Tên dự án: Lập báo cáo NCKT-Thiết kế KTTC Dự án xây dựng Bến số 2 Cảng Vũng Áng – Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Ban QLDA 85-Nghệ An

Ngân sách dự án: Ngân sách Nhà nước

Thời gian thực hiện: Khánh thành 2009

Vị trí dự án: Cảng Vũng Áng thuộc huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Đơn vị tư vấn thiết kế: TEDIPORT (TEDI)

Đơn vị thi công: Liên danh Tổng Công ty XDCT Giao thông 4 – Vinawaco

Đơn vị giám sát thi công:

 

Bến cảng số 2 dài 275m có thể tiếp nhận tàu trọng tải 45.000 DWT, tôn tạo bãi và kè bảo vệ bờ, đường bãi trong cảng, nạo vét khu nước, đê chắn sóng…
Dịch vụ TEDI thực hiện: Thu thập xử lý số liệu địa hình, khí tượng, thuỷ hải văn, địa chất và tiến hành khảo sát bổ sung các yếu tố mức nước, dòng chảy, sóng. Nghiên cứu trường sóng, dòng chảy, sa bồi trên MHT; Lập báo cáo NCKT; Thiết kế KT và BVTC
•    Nghiên cứu trường sóng tác động vào khu vực nghiên cứu trong điều kiện tự nhiên và
•    điều kiện có công trình bằng phần mềm MIKE 21.
•    Nghiên cứu các phuơng án mặt bằng của cảng và đê chắn sóng đề tìm ra phương án tối
•    ưu nhất
•    Nghiên cứu các phương án kết cấu của bến cảng và đê chắn sóng, lựa chọn phương án tối ưu để thiết kế BVTC

va1
va3
va4