cao-toc-hanoi-hai-phong

Tên dự án: Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Chủ đầu tư:Tổng Công ty VIDIFI

Ngân sách dự án:Dự án được đầu tư theo hình thức BOT

Thời gian thực hiện:Khánh thành ngày 5/12/2015

Vị trí dự án: Kết nối Thủ đô Hà Nội qua Hưng Yên, Hải Dương tới TP Hải Phòng

Đơn vị tư vấn thiết kế: Liên danh tư vấn: YOOSHIN-KEC-PYUNGWA-TEDI.

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:Tư vấn xây dựng Việt Nhật

– Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được triển khai khảo sát thiết kế lập Dự án đầu tư từ năm 2003-2007 do Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) thực hiện. Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI.,JSC) phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 102/QĐ-HĐQT ngày 9/1/2008.
– Ngày 23/1/2008, Hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế kỹ thuật cho dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giữa Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI) với Liên danh Tư vấn YOOSHIN-  KPT được ký kết.
– Công tác khảo sát TKKT được triển khai từ tháng 2/2008 đến tháng 6/2009 do liên danh Tư vấn YOOSHIN-KPT thực hiện.
– Từ tháng 9/2010 đến tháng 12/2012 thực hiện điều chỉnh TKKT do Tổng công ty TVTK GTVT thực hiện.
– Công tác triển khai khởi công được thực hiện đầu tiên tại gói thầu EX-9 trên địa phận thành phố Hải Phòng ngày 19/5/2008.
– Dự án ĐTXD đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được khánh thành ngày 5/12/2015

cau-vuot-song-thai-binh
nhom-thiuc-hien
nutvd3-giai-doan-1
15-9-hn-hp
hn-hp1