bl1
 1. Tên dự án:Dự án ĐTXD cầu Bắc Luân II
 2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 3. Năm khởi công: 2015
 4. Năm hoàn thành:2017

   Các đặc điểm nổi bật của dự án:

   Cầu Bắc Luân II có Cầu chính là Cầu chính là cầu vòm BTCT chạy trên, khẩu độ nhịp 109m.  Tổng bề rộng mặt cắt ngang cầu là 27,7m.

   Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

   Cầu chính cầu Bắc Luân II cầu vòm BTCT chạy trên đổ tại chỗ trên đà giáo, khẩu độ nhịp 109m là kết cấu vòm BTCT thường chạy trên khẩu độ nhịp lớn nhất Việt Nam.

   Cầu chính được mô hình hóa tính toán bằng phần mềm RM V8i, tính toán cục bộ bằng Midas FEA, tính toán móng cọc bằng FB Pier. Trong giai đoạn thi công tính toán kiểm soát độ vồng bằng RM V8i.

   bl3
   bl2