NGA3HUE_1
  1. Tên dự án: Xây dựng nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế.
  2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Đà Nẵng
  3. Năm khởi công: 2013
  4. Năm hoàn thành:2015

Các đặc điểm nổi bật của dự án:

Nút giao thông khác mức: Xây dựng nút giao thông Ngã ba Huế là nút giao lập thể gồm 3 tầng.

Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

Cầu chính được mô hình hóa tính toán bằng phần mềm RM V8i, tính toán cục bộ bằng Midas FEA, tính toán móng cọc bằng FB Pier. Trong giai đoạn thi công tính toán kiểm soát độ vồng bằng RM V8i.

NGA3HUE_2
NGA3HUE_4