dungquat
  1. Tên dự án: Dự án Bến số 3 cảng tổng hợp Dung Quất
  2. Địa điểm: Quảng Ngãi
  3. Năm thực hiện: 2006
  4. Năm hoàn thành: 2007

Chi tiết dự án

Quy mô: Tiếp nhận tàu 50.000DWT neo cập.

Phạm vi tư vấn: Khảo sát, Lập dự án đầu tư XDCT