13

Tên dự án: Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc

Chủ đầu tư:Ban

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện:

Vị trí dự án:

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI).

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công: