Tên dự án: Dự án tàu leo núi Sapa

Chủ đầu tư:

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện:

Vị trí dự án: Sapa – Lào Cai

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI).

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

Chưa có thông tin

c9
c10