d8

Tên dự án: Dự án tuyến đường sắt thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội

Chủ đầu tư:

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện:

Vị trí dự án: Hà Nội

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI).

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

Chưa có thông tin

d8
d9