c1

Tên dự án: Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông

Chủ đầu tư:

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện:

Vị trí dự án: Hà Nội

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI).

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

Chưa có thông tin

c1
c2