d2

Tên dự án: Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5: Văn Cao – Hòa Lạc

Chủ đầu tư:

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện:

Vị trí dự án: Hà Nội

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI).

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

Chưa có thông tin