d1

Tên dự án: Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

Chủ đầu tư:

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện:

Vị trí dự án: Bắc,Trung,Nam

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI).

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

Chưa có thông tin