CANGCUM2-3
  1. Tên dự án: Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ (Nhóm 2) đến năm 2020
  2. Địa điểm: Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh
  3. Năm thực hiện: 2010
  4. Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, Lập quy hoạch chi tiết
CANGCUM2-1
CANGCUM2-2
CANGCUM2-3