nghiên cứu khả thi

Tên dự án: Sân Bay Long Thành

Chủ đầu tư:

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện: Đang thực hiện

Vị trí dự án: Sân Bay Long Thành

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI).

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

Chưa có thông tin