c3

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt monorail Vinpearl Nha Trang

Chủ đầu tư:

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện:

Vị trí dự án: Hà Nội

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI).

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

Chưa có thông tin

c3
c4