TEDI ban hành Nội quy lao động

Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và…

Chi tiết