Tổng công ty triển khai Chỉ thị 14/CT-BGTVT ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Ngay sau khi có Chỉ thị 14/CT-BGTVT ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hội đồng thành viên Tổng công ty TVTK GTVT đã có công văn số 3622/TEDI-TCKT ngày 10/12/2012 triển khai tới tất cả các đơn vị thành viên để quán triệt thực hiện và yêu cầu các đơn vị…