Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số của Tổng công ty TVTK GTVT

Thực hiện công văn số 29/HD-CĐN ngày 09/01/2013 của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam về việc hướng dẫn  tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số và công văn số 272/HD-CĐN ngày 09/04/2013 của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam hướng dẫn hoạt động hưởng ứng “Năm Gia…

Tổng hợp các công đoàn cơ sở tham gia ủng hộ người nghèo năm 2012

Tổng hợp các công đoàn cơ sở tham gia ủng hộ người nghèo năm 2012 – Tổng Công ty TVTK GTVT Thực hiện cuộc vận động ủng hộ người nghèo, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty báo cáo kết quả thực hiện như sau: Số quà trên đã được các Công đoàn cơ…