Văn bản số 8484/BGTVT-KHCN hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT

Ngày 08/4/2016, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT quy định Quy chuẩn Quốc gia về bao hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT (có hiệu lực từ ngày 01/11/2016). Trong thi gian vừa qua, việc ban hành Quy chuẩn 41:2016/BGTVT đã góp phần hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp…