Thông báo về việc thay đổi giao diện Website TEDI

Thực hiện công văn số 1927/TB-TEDI ngày 08/7/2019 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (TEDI) về việc xem xét trang thông tin điện tử TEDI;  Căn cứ kế hoạch thiết kế giao diện Website TEDI mới bao gồm cả tiếng Anh đã được Tổng Giám đốc phê duyệt ngày 03/8/2019 để triển khai thực hiện, Tổng công ty thông báo về việc thay đổi giao diện Website TEDI như sau: