nbk1
  1. Tên dự án:Dự án ĐTXD cầu vượt nút Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ
  2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Hải Phòng
  3. Năm khởi công: 2017
  4. Năm hoàn thành: 2017

Các đặc điểm nổi bật của dự án:

Cầu vượt nút Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ được thiết kế với chiều dài toàn cầu Ltc=252.2m. Cầu dầm bản rỗng Bê tông cốt thép dự ứng lực liên tục đổ tại chỗ trên đà giáo gồm 7 nhịp, mỗi nhịp dài 35m. Tổng bề rộng mặt cắt ngang cầu là 18,5m.

Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

Cầu được thi công với thời gian chỉ 6 tháng rất ngắn để sớm cho xe lưu thông qua khu vực nút giao với lưu lượng côngtenơ lớn nhất miền Bắc.

Cầu được mô hình hóa tính toán bằng phần mềm RM V8i, tính toán cục bộ bằng Midas FEA, tính toán móng cọc bằng FB Pier. Trong giai đoạn thi công tính toán kiểm soát độ vồng bằng RM V8i.