Công văn tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012

Công văn số 7065/BGTVT-MT về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp…