Trung tâm Đường bộ và Sân bay

Ông Nguyễn Ngọc Tiên – Giám đốc Trung tâm Ông Lê Toàn Thắng – Phó giám đốc Trung tâm Ông Vũ Tuấn Anh – Phó giám đốc Trung tâm Ông Vũ Đức Minh – Phó Giám đốc Trung tâm Ông Văn Anh Tuấn- Trưởng phòng Đường Ông Lê Thanh Dương – Trưởng phòng Cầu Ông…

Trung tâm Kết cấu Công trình

Ông Nguyễn Đức Thuận – Giám đốc Trung tâm Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa – Phó Giám đốc Trung tâm Ông Lê Hồng Văn – Phó Giám đốc Trung tâm Ông Vũ Thành Trung- Trưởng phòng Cầu Ông Phạm Văn Sơn – Trưởng phòng Đường Ông Vương Duy Hùng – Phó phòng Cầu Ông Phạm Văn…

Trung tâm Tư vấn Quốc tế

Ông Trần Quốc Bảo – Giám đốc Trung tâm Ông Nguyễn Gia Nghiêm – Phó Giám đốc Trung tâm Ông Lê Kim An – Phó Giám đốc Trung tâm Ông Đặng Hoàng Hiệp – Trưởng phòng Đường Ông Trần Huy Tuấn – Trưởng phòng Cầu Bà Nguyễn Bích Thủy – Phó phòng Cầu Ông Trần…