default
  1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng cầu Hòa Trung tỉnh Cà Mau.
  2. Địa điểm xây dựng: Thị xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau và xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
  3. Năm khởi công: 2015
  4. Năm hoàn thành:2017

Các đặc điểm nổi bật của dự án:

Cầu chính là cầu dầm hộp thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Sơ đồ nhịp là 48+72+48 m. Chiều dài cầu chính là 168m. Tổng bề rộng mặt cắt ngang cầu là 24.5m.

Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

Cầu chính được mô hình hóa tính toán bằng phần mềm RM V8i, tính toán cục bộ bằng Midas FEA, tính toán móng cọc bằng FB Pier. Trong giai đoạn thi công tính toán kiểm soát độ vồng bằng RM V8i.

default
default
CAUHOATRUNG_2
CAUHOATRUNG_3