catlai
  1. Tên dự án: Dự án cảng tổng hợp Cát Lái
  2. Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
  3. Năm thực hiện: 2008
  4. Năm hoàn thành: 2009

Chi tiết dự án

Quy mô: Xây dựng 01 bến container tiếp nhận tàu 30.000DWT và 01 bến hàng tổng hợp cho tàu 6.000DWT

Phạm vi tư vấn: Khảo sát, Lập dự án đầu tư XDCT, Thiết kế BVTC