Thông báo: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bổ sung ngành nghề đợt 3

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bổ sung ngành nghề đợt 3. Xem chi tiết tại đây.