Đại hội giữa nhiệm kỳ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Lần thứ XX

Công ty mẹ TEDI: Đại hội giữa nhiệm kỳ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty TVTK GTVT Lần thứ XX, Nhiệm kỳ 2012-2017 Tổng số đảng viên triệu tập là 111, trong đó 105 đảng viên chính thức và 6 đảng viên dự bị. Số đảng viên có mặt tham…

Thiết bị hấp thụ tiếng ồn ứng dụng trong công trình giao thông vận tải

Tiếng ồn có những ảnh hưởng nhất định đến tâm lý và sức khỏe con người. Tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn lớn có thể gây giảm tập trung, giảm thính lực. Việc phát triển giao thông trong các thành phố, khu đô thị đặt ra bài toán giảm ảnh hưởng tiếng ồn đến…

Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm năm 2012

Thực hiện công văn số 1078/BGTVT-TC ngày 21/02/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc tiết giảm chi phí năm 2012 theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ. Tổng công ty đã có công văn số 403/TEDI- HĐTV ngày 29/02/2012 đăng ký thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí…