Trung tâm Tư vấn Quốc tế

Ông Trần Quốc Bảo – Giám đốc Trung tâm Ông Nguyễn Gia Nghiêm – Phó Giám đốc Trung tâm Ông Lê Kim An – Phó Giám đốc Trung tâm Ông Đặng Hoàng Hiệp – Trưởng phòng Đường Ông Trần Huy Tuấn – Trưởng phòng Cầu Bà Nguyễn Bích Thủy – Phó phòng Cầu Ông Trần…