Trung tâm Đường bộ và Sân bay

Ông Nguyễn Ngọc Tiên – Giám đốc Trung tâm Ông Lê Toàn Thắng – Phó giám đốc Trung tâm Ông Vũ Tuấn Anh – Phó giám đốc Trung tâm Ông Vũ Đức Minh – Phó Giám đốc Trung tâm Ông Văn Anh Tuấn- Trưởng phòng Đường Ông Lê Thanh Dương – Trưởng phòng Cầu Ông…